Maksimum Sağlık Sigortası


PAKET 2

 

Doğum Giderleri :

Teminatın Yürürlüğe Girmesi : Doğum teminatı, sigortalının poliçe kapsamına dahil olmasından 1 yıl sonra yürürlüğe girer. Bu tarihten önce gerçekleşen doğum giderleri, gebelik mutad kontrolleri, gebelik ve doğumun neden olduğu komplikasyonlara ilişkin giderler teminat kapsamı dışındadır.

 

Teminatın Kapsamı : Normal doğum, sezaryen giderleri, gebelik mutad kontrollerine ait giderler ve gebelik ve doğumun neden olduğu rahatsızlıklara ilişkin giderler (Zorunlu kürtaj, düşük, düşük tehdidi, gebelik kusmaları, doğum sonrası komplikasyonları vb.) Doğum Giderleri teminat limiti dahilinde %100 oranında ödenir. Ek olarak oda-yemek-refakatçi, tanı birimleri, ilaç, doktor ve diğer teminatlar yürürlüğe girmez. Doğum sırasında gerçekleşen giderler, 1 yıllık poliçe döneminde sadece 1 kere ödenir.

 

Gebe kalınması halinde sorunlu bir gebelik yaşanıp yaşanmayacağının veya önceki gebelik döneminde yapılan bir düşüğün nedeninin araştırılmasına yönelik giderler poliçe teminatı kapsamında değildir.

 

Zorunlu kürtaj, ancak gebelik süresince anne ve bebeğin sağlığını tehlikeye sokan durumlarda ve bu durumun doktor raporu ve USG ile belgelenmesi koşuluyla bu teminat kapsamında değerlendirilir

 

Çocuk statüsünde sigortalanan bayanlar, Doğum Giderleri teminatından yararlanamaz.

 

Yeni Doğan Bebek İle İlgili Giderler : : Doğumdan hemen sonra, bebek hastaneden çıkmadan, sağlıklı yeni doğan bebekle ilgili rutin doktor muayene, ilaç ve rutin tetkik ( Açlık kan şekeri, tiroid tarama testi, fenilketonüri, kan grubu tayini) giderleri Doğum Giderleri teminat limiti dahilinde ödenir. Ancak bebeğin doğuştan gelen rahatsızlıkları ve bunların komplikasyonları (Düşük tartılılık, prematürite, prenetal asfiksi, metabolik hastalık, doğum travması vb.) ile ilgili giderler ve kuvöz masrafları poliçe kapsamı dışındadır. Bebek sigorta kapsamına alınmak istenirse, 1 ay içinde bebek adına ebeveyni tarafından doldurulmuş bir Kabul Formu ve bebeğin sağlık durumunu gösteren bir doktor raporu ile birlikte sigortacıya başvurulmalıdır. Bebek, sigortacının onaylaması koşuluyla doğum tarihinden 14 gün sonra sigorta kapsamına alınır. Doğum tarihinden sonraki 14 gün içinde bebeğe ait sağlık giderleri poliçe kapsamında değildir.